ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เรื่อง ผลการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้
(Co – Learning Space) ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space)และห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ    วันที่ 25 มิถุนายน …